ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr


Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας. Παραδείγματος χάριν όταν μία εμπορική εταιρία που εμπορεύεται ρούχα αναθέτει σε μία εταιρία πληροφορικής να συλλέξει ονόματα, τις ηλικίες και το ύψος των πελατών της τότε η εταιρία ρούχων είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και η εταιρία πληροφορικής είναι ο Εκτελών την επεξεργασία.  

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr


Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάριν μία εταιρία που αποφασίζει να δημιουργήσει ένα αρχείο με τα ονόματα των πελατών της και των προμηθευτών της είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, 

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr


Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συνιστά κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή τους.  

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr


Ως προσωπικά δεδομένα, ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» θεωρείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ( το οποίο ονομάζεται «υποκείμενο των δεδομένων». Ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό (on line ) αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.  

 

Είναι προφανές από τον παραπάνω ορισμό ότι οι πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα, ( εταιρίες, σωματεία κλπ ) δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα και δεν προστατεύονται από τον παρόντα κανονισμό.  

 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι τα κάτωθι είδη δεδομένων: 

 

«γενετικά δεδομένα»: τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τα γενετικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου που κληρονομήθηκαν ή αποκτήθηκαν, όπως προκύπτουν, ιδίως, από ανάλυση βιολογικού δείγματος του εν λόγω φυσικού προσώπου και τα οποία παρέχουν μοναδικές πληροφορίες σχετικά με την φυσιολογία ή την υγεία του εν λόγω φυσικού προσώπου, 

 

«βιομετρικά δεδομένα»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία προκύπτουν από ειδική τεχνική επεξεργασία συνδεόμενη με φυσικά, βιολογικά ή συμπεριφορικά χαρακτηριστικά φυσικού προσώπου και τα οποία επιτρέπουν ή επιβεβαιώνουν την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του εν λόγω φυσικού προσώπου, όπως εικόνες προσώπου ή δακτυλοσκοπικά δεδομένα, 

 

«δεδομένα που αφορούν την υγεία»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, 

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DATA PROTECTION OFFICER

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr


Ο νέος κανονισμός GDPR δημιουργεί μία νέα έννοια και θέση στις επιχειρήσεις τον Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή στα αγγλικά Data Protection Officer (DPO).  

Ο διορισμός DPO είναι υποχρεωτικός στις κάτωθι περιπτώσεις: 

 

α) η επεξεργασία διενεργείται από δημόσια αρχή ή φορέα, εκτός από δικαστήρια που ενεργούν στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας, 

β) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν πράξεις επεξεργασίας οι οποίες, λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και/ή των σκοπών τους, απαιτούν τακτική και συστηματική παρακολούθηση των υποκειμένων των δεδομένων σε μεγάλη κλίμακα, ή 

γ) οι βασικές δραστηριότητες του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία συνιστούν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά το άρθρο 9 και δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10. 

Σε περίπτωση ομίλου επιχειρήσεων, ο Όμιλος επιχειρήσεων μπορεί να διορίσει ένα μόνο υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε εγκατάσταση έχει εύκολη πρόσβαση στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. 

 

Ο νόμος του Κράτους μέλους μπορεί να καθορίσει και άλλες περιπτώσεις που ο διορισμός Υπεύθυνου Επεξεργασίας ( DPO ) είναι υποχρεωτικός.  

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων διορίζεται βάσει επαγγελματικών προσόντων και ιδίως βάσει της εμπειρογνωσίας που διαθέτει στον τομέα του δικαίου και των πρακτικών περί προστασίας δεδομένων, καθώς και βάσει της ικανότητας εκπλήρωσης των καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο 39 του Κανονισμού. 

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μπορεί να είναι μέλος του προσωπικού του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία ή να ασκεί τα καθήκοντά του βάσει σύμβασης παροχής υπηρεσιών. 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία δημοσιεύουν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων και τα ανακοινώνουν στην εποπτική αρχή. 

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr


Μία από τις σημαντικότερες νέες υποχρεώσεις που εισάγει ο Κανονισμός είναι η εκπόνηση έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου της επεξεργασίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή Data Protection Impact Assessment στα αγγλικά που συντομογραφείται ως DPIA 

Το δικηγορικό μας γραφείο έχοντας εμπειρία ετών σε ανάλογες εκθέσεις εκτίμησης, και risk analysis and assessments reports μπορεί να αναλάβει την αρχική εκτίμηση για το αν οι επεξεργασίες στις οποίες προβαίνει η επιχείρησή σας απαιτούν την εκπόνηση έκθεσης εκτίμησης αντικτύπου ή όχι και αν η απάντηση είναι θετική να αναλάβει και την εκπόνηση της έκθεσης εκτίμησης.     

Η υποχρέωση για εκπόνηση Έκθεση Εκτίμησης Αντικτύπου, υπάρχει όταν η επεξεργασία των δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων 

Για να κριθεί αν πληρούται αυτή η προυπόθεση, ο Κανονισμός θέτει ορισμένα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και είναι τα κάτωθι: 

 

Η χρήση νέων τεχνολογιών, η φύση,  το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και οι σκοποί της επεξεργασίας των δεδομένων.  

Η εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων απαιτείται ιδίως στις εξής περιπτώσεις: 

α) συστηματικής και εκτενούς αξιολόγησης προσωπικών πτυχών σχετικά με φυσικά πρόσωπα, η οποία βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και στην οποία βασίζονται αποφάσεις που παράγουν έννομα αποτελέσματα σχετικά με το φυσικό πρόσωπο ή ομοίως επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό πρόσωπο, 

β) μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 ή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 10 ή 

γ) συστηματικής παρακολούθησης δημοσίως προσβάσιμου χώρου σε μεγάλη κλίμακα ( σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ( security ). 

 

Η DPIA πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: 

α) συστηματική περιγραφή των προβλεπόμενων πράξεων επεξεργασίας και των σκοπών της επεξεργασίας, περιλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του έννομου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

β) εκτίμηση της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας των πράξεων επεξεργασίας σε συνάρτηση με τους σκοπούς, 

γ) εκτίμηση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

δ) τα προβλεπόμενα μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων, περιλαμβανομένων των εγγυήσεων, των μέτρων και μηχανισμών ασφάλειας, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να αποδεικνύεται η συμμόρφωση προς τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων. 

Όταν απαιτείται, ιδίως όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος που προκύπτει από τις πράξεις επεξεργασίας, ο ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να προβαίνει σε επανεξέταση για να εκτιμήσει εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με την εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων τουλάχιστον όταν μεταβάλλεται ο κίνδυνος που θέτουν οι πράξεις επεξεργασίας. 

 

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr


Από την 25η Μαίου 2018 τίθεται σε άμεση εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. 

Ο νέος κανονισμός έχει σκοπό να θεσπίσει κανόνες για δύο στόχους:  

1/ την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  

2/ την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Παρότι ο Κανονισμός χαρακτηρίζει την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως θεμελιώδες δικαίωμα που άλλωστε κατοχυρώνεται και στο άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και στο άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) που ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, είναι αξιοσημείωτο ότι ο νέος κανονισμός δεν έχει σκοπό μόνο την προστασία των προσωπικών δεδομένων αλλά έχει σκοπό να κατοχυρώσει και να ρυθμίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαικής Ένωσης.  

Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το ότι στο άρθρο 1 παρ. 3 του Κανονισμού ορίζεται ότι <<  Η ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης δεν περιορίζεται ούτε απαγορεύεται για λόγους που σχετίζονται με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.>> 

Ο Κανονισμός 679 του 2016 εφαρμόζεται στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. 

Είναι προφανές ότι σήμερα με τις τεχνικές που έχει στη διάθεσή του ο οποιοσδηποτε η αυτοματοποιημένη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι ο κανόνοας.  

Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η παγκοσμιοποίηση δημιούργησαν νέες προκλήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η κλίμακα της συλλογής και της ανταλλαγής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυξήθηκε σημαντικά. Η τεχνολογία επιτρέπει τόσο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και σε δημόσιες αρχές να κάνουν χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πρωτοφανή κλίμακα για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων τους. Ο οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου γνωρίζει ότι η περιήγησή του στο διαδίκτυο στην ουσία καταγράφεται συνεχώς και πλήθος πληροφοριών που τον αφορούν συλλέγονται για διάφορους σκοπούς κυρίως προωθητικούς.  

 Όλοι μας ολοένα και περισσότερο δημοσιοποιούμε προσωπικές πληροφορίες και τις καθιστούμε διαθέσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η τεχνολογία έχει αλλάξει τόσο την οικονομία όσο και την κοινωνική ζωή και θα πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ένωσης και τη διαβίβαση σε τρίτες χώρες και διεθνείς οργανισμούς, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – DATA PROTECTION 

Επισκεφθείτε για πληροφορίες σχετικά με το GDPR το εξειδικευμένο site μας: www.dataprotectionservices.gr

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο ενόψει της εφαρμογής του νέου κανονισμού για τα Προσωπικά Δεδομένα από τον Μάιο του 2018.  

Ο νέος κανονισμός αλλάζει το τοπίο στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και στην ελεύθερη κυκλοφορία τους εντός της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να συμμορφωθούν άμεσα στις νέες επιταγές του Κανονισμού και στην περίπτωση που τον παραβούν απειλούνται με πρόστιμα μέχρι 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου τζίρου της.  

Οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι έτοιμοι να σας συμβουλεύσουν για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε προκειμένου να προετοιμαστείτε για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού.  

Η βασική διαφορά είναι ότι από ένα σύστημα γνωστοποιήσεων και αδειών από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περνάμε σε ένα σύστημα αυτοσυμμόρφωσης. Σύμφωνα δε με τη νέα αρχή της λογοδοσίας, οι επιχειρήσεις ως υπεύθυνοι επεξεργασίας αλλά και ως εκτελούντες την επεξεργασία οφείλουν να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους.  

Ο δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχοντας πολυετή εμπειρία στην ενασχόληση με τα προσωπικά δεδομένα και συναφή θέματα όπως η ασφάλεια και το απόρρητο των επικοινωνιών μπορεί να σας ενημερώσει για τις υποχρεώσεις τους. Τηλεφωνήστε μας για μία δωρεάν παρουσίαση στα γραφεία σας που θα σας ενημερώσει για το τι αλλάζει και τι πρέπει να κάνετε για να συμμορφωθείτε με τον νέο κανονισμό.   

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.