ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Το παράλληλο εμπόριο είναι ένα συχνό φαινόμενο στην ελληνική αγορά φαρμακευτικών προϊόντων εξαιτίας των χαμηλών τιμών των φαρμάκων στην Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχουν πολύ συχνά ελλείψεις συγκεκριμένων φαρμάκων ή τουλάχιστον υπάρχουν καταγγελίες για ελλείψεις.

Κάθε εμπλεκόμενο μέρος στην αλυσίδα της διανομής κατηγορεί τους υπόλοιπους κρίκους στην αλυσίδα ως υπαίτιους των ελλείψεων. Οι χονδρέμποροι ισχυρίζονται ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες εισάγουν χαμηλές ποσότητες των φαρμάκων και οι εταιρίες κατηγορούν τους χονδρέμπορους ότι εξάγουν το μεγαλύτερο ποσό των φαρμάκων που τους παραδίδουν σε άλλες χώρες και έτσι δημιουργούνται ελλείψεις για τους Έλληνες ασθενείς.

 

Η δικηγορική μας εταιρεία έχει ασχοληθεί πολύ συχνά με το θέμα των παράλληλων εξαγωγών και τις αρνήσεις πώλησης προς χονδρέμπορους από φαρμακευτικές εταιρείες, τόσο δικαστικά όσο και συμβουλευτικά.

Ο διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής μας εταιρείας, πρόσφατα, ανέπτυξε στο συνέδριο φαρμακευτικού δικαίου και δικαίου της Υγείας που διοργάνωσε η Νομική Βιβλιοθήκη υπό την αιγίδα του ΣΦΕΕ το θέμα των παράλληλων εξαγωγών και των ελλείψεων φαρμάκων στην ελληνική αγορά.

 

Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει πολλές υποχρεώσεις τόσο στους Marketing Authorization Holders όσο και στους χονδρέμπορους σχετικά με τον κανονικό εφοδιασμό της αγοράς με φάρμακα.

 

Παραθέτουμε παρακάτω τις πιο σημαντικές από αυτές τις διατάξεις:

 

1/ Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΝΔ 96/1973 προβλέπεται ότι

<< 1. Απαγορεύεται η υπό των παραγωγών, αντιπροσώπων και εισαγωγέων η λιανική πώλησις των υπ` αυτών παραγομένων ή εισαγομένων φαρμακευτικών προϊόντων. Ούτοι υποχρεούνται όπως πωλούν τα προϊόντα των εις χονδρικάς τιμάς και μόνον εις τα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία, τας νομίμως λειτουργούσας φαρμακαποθήκας, το Δημόσιον ως και εις τας πάσης φύσεως Νοσηλευτικά ιδρύματα και ιδιωτικάς κλινικάς.>>.

 

Κατά συνέπεια οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να πωλούν τα φάρμακά τους και στους χονδρέμπορούς και στα φαρμακεία και στα Νοσοκομεία. Τυχόν άρνηση να πουλήσουν στα φαρμακεία θα παραβίαζε αυτή την υποχρέωση.

 

2/ Σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΥΑ 32221/2013 προβλέπεται ότι

<< Ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας φαρμάκου, καθώς και οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης, εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.>>

 

Αυτή η διάταξη επιβάλει επίσης την πώληση στα φαρμακεία και μάλιστα συνδέει τον εφοδιασμό των φαρμακείων με την κάλυψη των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ώστε τυχόν άρνηση εφοδιασμού των φαρμακείων να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ελλείψεις φαρμάκων.

 

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 12Α του ΝΔ 96/1973, προβλέπεται ότι:

<< » Οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που κυκλοφορούν στην Ελλάδα εξασφαλίζουν τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς με τα εν λόγω φάρμακα ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών στην Ελλάδα.

  Αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

 

Οι κυρώσεις για την μη ορθή διακίνηση φαρμάκων, προβλέπεται στο άρθρο 112 της ΥΑ 32221/2013 που ορίζει τα εξής:

 

<< Σε περίπτωση παράβασης σχετικά με τη διακίνηση φαρμάκων ή σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής των κανόνων ορθής πρακτικής διανομής εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως καθορίζονται στο άρθρο 175 παράγραφος 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης.>>

 

Οι κυρώσεις αυτές είναι διοικητικό πρόστιμο, που μπορεί να φθάσει μέχρι 100.000 ευρώ καθώς και ποινικές κυρώσεις.

 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του ΝΔ 96/1973 :

<<αν υπάρξει έλλειψη φαρμάκου και αυτή οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του κατόχου άδειας χονδρικής πώλησης ή του κατόχου άδειας κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.), επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας σωρευτικά με τις λοιπές προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις, χρηματικό πρόστιμο στον εκάστοτε υπεύθυνο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. >>

 

3/ Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3959/2011 <<  1. Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις της δεσπόζουσας θέσης στο σύνολο ή μέρος της αγοράς της Ελληνικής Επικράτειας.

 1. Η καταχρηστική αυτή εκμετάλλευση μπορεί να συνίσταται ιδίως: … στην άρνηση πώλησης. >>

 

Κατά συνέπεια, τουλάχιστον για τα φάρμακα που η εταιρεία έχει δεσπόζουσα θέση, τυχόν άρνηση πώλησης στα φαρμακεία θα μπορούσε να θεωρηθεί και καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της.

 

Τόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσο και τα Ελληνικά Δικαστήρια, διοικητικά και πολιτικά έχουν θέσει τα κριτήρια για το πότε η άρνηση πώλησης δικαιολογείται και πότε συνιστά παραβίαση του δικαίου του ανταγωνισμού.

 

Η δικηγορική μας εταιρεία με την μεγάλη εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού δικαίου μπορεί να σας συμβουλεύσει για τα θέματα ορθής διανομής των φαρμάκων και των περιορισμών και υποχρεώσεων που θέτει ο νόμος και η νομολογία καθώς και να σας εκπροσωπήσει σε περίπτωση δικαστικής εμπλοκής.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι περισσότερες εταιρείες παραγωγής και εμπορίου ιατροτεχνολογικών ειδών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι εξοικειωμένες με τις συμβάσεις παρακαταθήκης. Τα δημόσια νοσοκομεία προβαίνουν για την κάλυψη επιτακτικών και έκτακτων αναγκών στην προμήθεια ιατροτεχνολογικών ειδών με τη διαδικασία της δημοσίευσης στο διαδίκτυο έρευνας αγοράς και τη συλλογή προσφορών, με κριτήριο για την ανάδειξη του προμηθευτή την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία που μειοδοτεί στις εν λόγω προσκλήσεις – έρευνες αγοράς έχει την υποχρέωση να παραδώσει ως παρακαταθήκη για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών των ασθενών στο νοσοκομείο τα προϊόντα για τα οποία αυτή μειοδότησε. Η συμφωνία, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, είναι ότι σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση κάποιου από τα προϊόντα που έχουν παραδοθεί στο νοσοκομείο ως παρακαταθήκη, το νοσοκομείο εκδίδει άμεσα δελτίο παραγγελίας του απαιτούμενου προϊόντος προκειμένου η εταιρεία να το τιμολογήσει, να εισπράξει το συμφωνηθέν τίμημα και να αντικατασταθεί άμεσα το υλικό στην παρακαταθήκη.

Η δικηγορική εταιρία Στέφανος Οικονόμου, υποστηρίζοντας νομικά εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει διαπιστώσει ότι πολλές φορές οι συμφωνίες αυτές δεν εξελίσσονται ομαλά και οι διοικήσεις των νοσοκομείων αρνούνται να καταβάλλουν το τίμημα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρησιμοποίησαν.

Η νομική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι μερικές φορές περίπλοκη όπως έχουν διαπιστώσει οι δικηγόροι μας.

Οι εν λόγω έρευνες αγοράς που διεξάγουν τα νοσοκομεία δεν συνιστούν προκηρύξεις διαγωνισμών ούτε και η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ της εταιρείας και του νοσοκομείου εμπίπτει στην έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. 1 περ. 5 του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο ως «δημόσιες συμβάσεις» και ως «συμβάσεις έργων, υπηρεσιών και προμηθειών» νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και μιας ή ενός ή περισσοτέρων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων, και έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. Αντιθέτως, πρόκειται για μία άτυπη, προφορική σύμβαση παρακαταθήκης που έχει επικρατήσει στην ελληνική πρακτική αφενός λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης τους και του κατεπείγοντος των εν λόγω περιστατικών.

Το δικηγορικό γραφείο μας αντιμετώπισε περιπτώσεις σύμβασης παρακαταθήκης, όπου το νοσοκομείο χρησιμοποίησε τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που του είχαν παραδοθεί αλλά δεν προέβη στη σχετική παραγγελία προς την εταιρεία προκειμένου να τιμολογηθούν και να αντικατασταθούν άμεσα τα υλικά στην παρακαταθήκη. Το γεγονός αυτό διαπίστωσε υπάλληλος της εταιρείας κατά τον έλεγχο απογραφής των υλικών της παρακαταθήκης που έκανε.

Ο νομικός χειρισμός της συγκεκριμένης περίπτωσης απαιτεί μεγάλη προσοχή δεδομένου ότι η νομολογία είναι ιδιαίτερα πενιχρή και μερικές φορές αντικρουόμενη, ενώ υπάρχουν πολλά νομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Καταρχάς, κατά την άποψή μας θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για μία διαφορά ιδιωτικού δικαίου της οποίας αρμόδια να επιληφθούν είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Όπως προείπαμε, οι συγκεκριμένες έρευνες αγοράς που διεξάγουν τα νοσοκομεία δεν συνιστούν προκηρύξεις διαγωνισμών ούτε η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του νοσοκομείου και της εταιρείας είναι δημόσια. Για να χαρακτηριστεί μία σύμβαση δημόσια θα πρέπει – μεταξύ άλλων – αυτή να συνάπτεται γραπτώς και να προκύπτει από επαχθή αιτία. Οι προϋποθέσεις όμως αυτές δεν πληρούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Ένα άλλο νομικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η νομική βάση της αγωγής. Είναι σαφές ότι με την παράδοση των προϊόντων στο νοσοκομείο δεν συνάπτεται σύμβαση πώλησης κατ’ άρθρο 513 ΑΚ, δεδομένου ότι ούτε η κυριότητα των υλικών μεταβιβάζεται ούτε το νοσοκομείο καταβάλλει το τίμημά τους. Συνάπτεται σύμβαση παρακαταθήκης στην οποία σύμφωνα με το άρθρο 822 ΑΚ ο θεματοφύλακας παραλαμβάνει από άλλον κινητό πράγμα για να το φυλάει με την υποχρέωση να το αποδώσει όταν του ζητηθεί. Επίσης αν ο παρακαταθέτης απαιτήσει το πράγμα, τότε ο θεματοφύλακας οφείλει να το αποδώσει και αν ακόμη δεν έχει περάσει η προθεσμία που ορίστηκε για τη φύλαξή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 827 ΑΚ.

Με βάση τα παραπάνω, κατά την άποψή των δικηγόρων μας το νοσοκομείο που χρησιμοποιεί το υλικό και δεν προβαίνει στη σχετική παραγγελία προς την εταιρεία, προκειμένου να τιμολογηθεί και να αντικατασταθεί άμεσα το υλικό στην παρακαταθήκη και να συναφθεί σύμβαση αγοράς, βρίσκεται σε υπαίτια αδυναμία παροχής σύμφωνα με το άρθρο 335 ΑΚ. Όπως εκεί ορίζεται, αν κατά την εκπλήρωσή της η παροχή είναι ολικά ή μερικά αδύνατη για λόγους που είτε είναι γενικοί είτε αφορούν τον οφειλέτη, αυτός έχει υποχρέωση να ανορθώσει τη ζημία του δανειστή που επέρχεται από την αδυναμία. Εν προκειμένω η παροχή του νοσοκομείου που καθίσταται αδύνατη είναι η εκ του νόμου υποχρέωση που έχει το νοσοκομείο ως θεματοφύλακας να αποδώσει το πράγμα όταν το απαιτήσει ο παρακαταθέτης, δηλαδή η εταιρεία που παρέδωσε τα προϊόντα της.

Δύναται λοιπόν η εταιρεία να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια ζητώντας είτε την απόδοση των υλικών που παρέδωσε στο νοσοκομείο ως παρακαταθήκη είτε αποζημίωση εξαιτίας της υπαίτιας αδυναμίας του νοσοκομείου να αποδώσει αυτούσια τα προϊόντα. Η αποζημίωση αυτή θα αντιστοιχεί στην αξία των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες ιατροτεχνολογικών εταιρειών είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ένας συνηθισμένος λόγος προσβολής των διακηρύξεων των νοσοκομείων στην αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών και μετά στα Δικαστήρια είναι η ύπαρξη φωτογραφικών διατάξεων σε αυτές. Οι φωτογραφικές διατάξεις τίθενται μέσω των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης που στην ουσία περιγράφουν συγκεκριμένα προϊόντα που προμηθεύουν μόνον συγκεκριμένες εταιρείες, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανταγωνίστριες εταιρίες.

Το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 αποτυπώνει τις κρατούσες στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων αρχές της ισότιμης μεταχείρισης των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και των σύστοιχων αρχών της απαγόρευσης διακρίσεων και της διαφάνειας. Συγκεκριμένα, η ως άνω διάταξη προβλέπει ότι οι αναθέτουσες αρχές αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, της ελευθερίας του ανταγωνισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Οι αρχές της διαφάνειας, του ελεύθερου ανταγωνισμού, της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και της πρόσβασης στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων αποτελούν κρίσιμα στοιχεία που διέπουν τους διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν καθίσταται σαφές ότι η διακήρυξη ενός διαγωνισμού δεν πρέπει να εμπεριέχει διατάξεις, όρους και κριτήρια που περιορίζουν αδικαιολόγητα τη συμμετοχή διαγωνιζομένων, όπως γίνεται στην περίπτωση των λεγόμενων «φωτογραφικών διατάξεων» που συνιστά συγκεκαλυμμένη μορφή διάκρισης. Σαφώς η αναθέτουσα αρχή και στην περίπτωση που εξετάζουμε τα δημόσια νοσοκομεία είναι ελεύθερα να θέτουν τις προϋποθέσεις ανάδειξης της μειοδότριας εταιρείας και να περιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές των ζητούμενων προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες τους, όμως η ελευθερία αυτή θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ανωτέρω αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις.

Το γραφείο μας εκπροσωπώντας εταιρείες εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων έχει αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις και έχει προσφύγει ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών μεταξύ άλλων και για διακηρύξεις διαγωνισμών που εμπεριέχουν «φωτογραφικές διατάξεις». Ο χειρισμός τέτοιων υποθέσεων απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, διότι ιδιαίτερα στις διακηρύξεις διαγωνισμών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα εκτός από τα νομικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, υπάρχουν και τεχνικοί όροι με τους οποίους πρέπει ένας νομικός να είναι εξοικειωμένος. Παρατηρείται λοιπόν συχνά σε διακηρύξεις διαγωνισμών να τίθενται, πέραν των γενικών προδιαγραφών, ειδικές τεχνικές προδιαγραφές χωρίς ουδέν πραγματικό έρεισμα που να τις δικαιολογεί, δεδομένου ότι τις περισσότερες φορές αυτές φωτογραφίζουν προϊόντα μιας μόνο εταιρείας και έχουν ως αποτέλεσμα την παντελή έλλειψη ανταγωνισμού για την προμήθεια του εν λόγω είδους.

Η προσφυγή ενώπιον της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών δύναται να εμπεριέχει και αίτημα αναστολής – λήψης προσωρινών μέτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 366 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 15 του Π.Δ. 39/2017 προβλέπεται ότι: Η ΑΕΠΠ μπορεί ύστερα από αίτημα του προσφεύγοντος ή αυτεπαγγέλτως και μετά από κλήση της αναθέτουσας αρχής προ τριών (3) ημερών, να εκδώσει πράξη αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης και να ορίσει τα κατάλληλα μέτρα έως ότου αποφανθεί για την προσφυγή. Με την απόφαση αυτή μπορεί να διατάσσονται προσωρινά μέτρα για να επανορθωθεί η εικαζόμενη παράβαση ή να αποτραπεί η ζημία των θιγόμενων συμφερόντων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μέτρα που αναστέλλουν τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνει η αναθέτουσα αρχή. Η ΑΕΠΠ μπορεί όμως να αποφασίσει να μην χορηγηθούν τα προσωρινά μέτρα αν κρίνει ότι, ύστερα από στάθμιση όλων των συμφερόντων που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη. Η απόφαση να μη χορηγηθούν προσωρινά μέτρα δεν θίγει τις λοιπές αξιώσεις που προβάλλει η εταιρία που έχει ζητήσει τη χορήγηση των εν λόγω μέτρων.

Είναι προφανές ότι σε περίπτωση που δεν ανασταλεί η διενέργεια του διαγωνισμού, η ζημία της προσφεύγουσας εταιρείας είναι πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι αποκλείεται εκ προοιμίου από τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό. Θα πρέπει όμως η ΑΕΠΠ προκειμένου να διατάξει την αναστολή του διαγωνισμού να πιθανολογεί τη βασιμότητα έστω και ενός εκ των προβαλλόμενων λόγων της προσφυγής, καθώς επίσης και να μην προκύπτει από τη στάθμιση όλων των συμφερόντων των εμπλεκομένων μερών που ενδέχεται να ζημιωθούν, καθώς και του δημόσιου συμφέροντος, ότι οι πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι περισσότερες από τα οφέλη (ΑΕΠΠ Α46/2018).

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες καλύπτει τις νομικές ανάγκες ιατροτεχνολογικών εταιρειών είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΊΟΝΤΑ

H δικηγορική εταιρία Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες υποστηρίζει νομικά εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων στα διάφορα θέματα που τους αφορούν. Στα πλαίσια αυτά ενημερώνει για το νέο κανονισμό για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα επικαιροποιεί τους κανόνες σχετικά με τη θέση σε κυκλοφορία στην ΕΕ, τη διάθεση και τη θέση σε χρήση ιατροτεχνολογικών προϊόντων για ανθρώπινη χρήση και των εξαρτημάτων τους. Επιπλέον, περιλαμβάνονται κανόνες για τον τρόπο διενέργειας κλινικών ερευνών στην ΕΕ σχετικά με τα εν λόγω τεχνολογικά προϊόντα και εξαρτήματα.

Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2017 και, σε συνέχεια της τροποποίησης του κανονισμού (ΕΕ) 2020/561, θα εφαρμοστεί από την 26η Μαΐου 2021, 1 έτος αργότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί αρχικά, λόγω των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία. Ωστόσο, οι ημερομηνίες εφαρμογής ορισμένων κανόνων του κανονισμού διαφέρουν.

Ο κανονισμός αποσκοπεί στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών μέσω της θέσπισης αυστηρότερων διαδικασιών για την εκτίμηση της συμμόρφωσης (προκειμένου να διασφαλίζεται το γεγονός ότι δεν καταλήγουν στην αγορά μη ασφαλή ή μη συμμορφούμενα τεχνολογικά προϊόντα) και την εποπτεία μετά τη διάθεση στην αγορά.

Εκτός από τα διάφορα ιατρικά προϊόντα, ο κανονισμός καλύπτει επίσης συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων τα οποία δεν εξυπηρετούν ιατρικό σκοπό. Αυτά συμπεριλαμβάνουν τους χρωματιστούς φακούς επαφής (δηλαδή φακούς που δεν διορθώνουν την όραση) και τον εξοπλισμό λιποαναρρόφησης.

Η δικηγορική μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες, παραθέτει παρακάτω τις βασικές ρυθμίσεις του νέου κανονισμού.

Κοινοποιημένοι οργανισμοί

Ο κανονισμός καθιστά αυστηρότερους τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ορίζονται, οργανώνονται και παρακολουθούνται οι ανεξάρτητοι κοινοποιημένοι οργανισμοί, οι οποίοι εκτιμούν τη συμμόρφωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων μεσαίου και υψηλού κινδύνου πριν από την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα υψηλής ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ και να έχουν τις ικανότητες, τους πόρους και το προσωπικό που απαιτούνται για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων εκτίμησης της συμμόρφωσης.

Πρέπει να διεξάγονται επιτόπιες επιθεωρήσεις κατασκευαστών, μερικές από τις οποίες χωρίς προειδοποίηση.

Στις εκτιμήσεις για ορισμένα τεχνολογικά προϊόντα υψηλού κινδύνου (π.χ. εμφυτεύματα) ενδέχεται να συμμετέχουν επίσης ομάδες ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε επίπεδο ΕΕ (ομάδες εμπειρογνωμόνων).

Κλινικά δεδομένα

Ο κανονισμός ορίζει τι απαιτείται όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων κλινικών ερευνών σχετικά με ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Οι εν λόγω απαιτήσεις είναι ευθυγραμμισμένες σε μεγάλο βαθμό με εκείνες που ισχύουν για τις κλινικές δοκιμές φαρμάκων. Περιλαμβάνουν κανόνες σχετικά με τη συναίνεση έπειτα από ενημέρωση και την προστασία ευάλωτων συμμετεχόντων (π.χ. ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, εγκύων ή ανίκανων προς δικαιοπραξία).

Οι κλινικές έρευνες που διεξάγονται σε περισσότερες από 1 χώρες της ΕΕ θα υπόκεινται σε ενιαία συντονισμένη αξιολόγηση.

Υποχρεώσεις κατασκευαστών και άλλων οικονομικών φορέων

Οι κατασκευαστές υπόκεινται σε πιο σαφείς και πιο αυστηρές υποχρεώσεις όσον αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας, των επιδόσεων και της ασφάλειας των προϊόντων.

Πρέπει να φροντίζουν ώστε να έχουν επαρκή οικονομική κάλυψη για τη δυνητική ευθύνη τους βάσει της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ σχετικά με την ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων (βλέπε σύνοψη), και τα συναφή μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά προς την κατηγορία κινδύνου, τον τύπο του τεχνολογικού προϊόντος και το μέγεθος της επιχείρησης.

Οι κατασκευαστές οφείλουν να θεσπίσουν συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και εποπτείας μετά τη διάθεση στην αγορά ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου και τον τύπο του τεχνολογικού προϊόντος.

Σημαντικό για τις Ελληνικές εταιρίες που εισάγουν και διαθέτουν ιατροτεχνολογικά προϊόντα είναι ότι σε περίπτωση βλαβών λόγω ελαττωματικού ιατροτεχνολογικού προϊόντος, υπεύθυνος αλληλεγγύως και εις ολόκληρον είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του κατασκευαστή.

Ιχνηλασιμότητα

Ο κανονισμός θεσπίζει σύστημα καταχώρισης τεχνολογικών προϊόντων και κατασκευαστών, εισαγωγέων και εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των τεχνολογικών προϊόντων στο σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού μέσω του συστήματος αποκλειστικού αναγνωριστικού τεχνολογικού προϊόντος (UDI). Αυτό εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταχύτερης λήψης μέτρων, εάν ανακύψουν προβλήματα.

Τεχνολογικά προϊόντα μίας χρήσης

Αυτά τα τεχνολογικά προϊόντα μπορούν να υφίστανται επανεπεξεργασία (καθαρισμό, απολύμανση, δοκιμή, αποκατάσταση της τεχνικής και λειτουργικής ασφάλειας και αποστείρωση) μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται δυνάμει του εθνικού δικαίου και εφόσον πληρούνται ορισμένοι όροι που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για την επανεπεξεργασία του τεχνολογικού προϊόντος μίας χρήσης και αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες όταν το τεχνολογικό προϊόν μίας χρήσης υφίσταται επανεπεξεργασία και χρησιμοποιείται περαιτέρω σε μονάδα υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες ειδικές απαιτήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στον κανονισμό.

Αναφορά περιστατικών

Εκτός από την υποχρέωση των κατασκευαστών να αναφέρουν σοβαρά περιστατικά και τάσεις σχετικές με μη σοβαρά περιστατικά, ο κανονισμός εισάγει την υποχρέωση των χωρών της ΕΕ να δίνουν παρότρυνση και δυνατότητα στους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, τους χρήστες και τους ασθενείς να αναφέρουν υπόνοιες για περιστατικά σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα μορφότυπα.

Eudamed

Ο κανονισμός προβλέπει ότι θα αναπτυχθεί ένα κεντρικό σύστημα, ονόματι ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Eudamed), το οποίο θα παρέχει στις χώρες της ΕΕ, στους οικονομικούς φορείς, στους ασθενείς, στους επαγγελματίες υγείας και στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που είναι διαθέσιμα στην ΕΕ.

Κάρτα εμφυτεύματος

Στις περιπτώσεις εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, οι κατασκευαστές πρέπει να παρέχουν στους ασθενείς βασικές πληροφορίες για την κάρτα εμφυτεύματος η οποία παραδίδεται μαζί με το προϊόν. Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • την ταυτοποίηση του τεχνολογικού προϊόντος, την ονομασία του, τον αριθμό σειράς, τον αριθμό παρτίδας, το UDI και τα στοιχεία του κατασκευαστή·
 • μέτρα ή προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται σε σχέση με την αμοιβαία παρεμβολή με «εύλογα προβλέψιμες εξωτερικές επιδράσεις», ιατρικές εξετάσεις ή περιβαλλοντικές συνθήκες·
 • την προσδόκιμη διάρκεια ζωής του τεχνολογικού προϊόντος και ενδεχόμενη ανάγκη παρακολούθησης.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ιατροτεχνολογικό προϊόν: όρος που καλύπτει ευρύ φάσμα προϊόντων τα οποία χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, για τους εξής σκοπούς: διάγνωση, πρόληψη, παρακολούθηση, πρόγνωση, θεραπεία ή ανακούφιση ασθενειών, τραυμάτων ή αναπηριών· διερεύνηση, αντικατάσταση ή τροποποίηση της ανατομίας ή μιας φυσιολογικής ή παθολογικής λειτουργίας ή κατάστασης· έλεγχο ή υποβοήθηση της σύλληψης· υποστήριξη ή διατήρηση της ζωής κ.λπ. Η κύρια επιδιωκόμενη δράση τους δεν επιτυγχάνεται με φαρμακολογικά ή ανοσολογικά μέσα ούτε μέσω του μεταβολισμού, αλλά η λειτουργία τους μπορεί να υποβοηθείται από αυτά τα μέσα. Τα παραδείγματα εκτείνονται από τους επιδέσμους έως τα ισχιακά εμφυτεύματα και τους βηματοδότες.

Ο πλήρης ορισμός του όρου «ιατροτεχνολογικό προϊόν» παρατίθεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.

Κλινική έρευνα: κάθε συστηματική έρευνα με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων συμμετεχόντων ανθρώπων, που διενεργείται για την εκτίμηση της ασφάλειας ή των επιδόσεων ενός τεχνολογικού προϊόντος.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι δικηγόροι του γραφείου μας έχουν εξαιρετική εμπειρία στον έλεγχο, στην διαπραγμάτευση και την σύνταξη εμπορικών συμβάσεων αλλά και στις δικαστικές αντιδικίες που προκύπτουν πολλές φορές από την εκτέλεσή τους.

Η συνεργασία του δικηγόρου στον Άρειο Πάγο, Στέφανου Οικονόμου επί 20 χρόνια με μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όπως η εταιρία κινητής τηλεφωνίας Wind, η φαρμακευτική εταιρία Boehringer Ingelheim, ο όμιλος εταιριών Βλάση Σταθοκωστόπουλου και πολλές άλλες επιχειρήσεις τον οδήγησαν στο να συντάξει και να συμμετάσχει ενεργά στην διαπραγμάτευση πολυάριθμων εμπορικών συμβάσεων από τις πιο απλές έως τις πιο περίπλοκες πολλές φορές με αντικείμενο δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Έχει εκπροσωπήσει δικαστικά τις ως άνω εταιρίες αλλά και δεκάδες άλλες σε διαφορές που προέκυψαν κατά την εκτέλεση μίας εμπορικής σύμβασης είτε αυτές αφορούσαν την πληρωμή οφειλομένων, είτε την παραβίαση κάποιου όρου τους είτε την καταγγελία αυτών και την αναζήτηση αποζημίωσης.

Ο δικηγόρος Παναγιώτης Οικονόμου με τις σπουδές του στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο έχει και αυτός εξειδίκευση στις εμπορικές συμβάσεις.

Παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάσεων με τις οποίες έχουν ασχοληθεί οι δικηγόροι του γραφείου μας:

Συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής. Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής στον φαρμακευτικό και ιατροτεχνολογικό τομέα, στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και εξοπλισμού, σε παροχή καταναλωτικών αγαθών, διαφόρων υπηρεσιών, τεχνικού εξοπλισμού, εστίασης καθώς και πολλών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.

Συμβάσεις franchising. Οι δικηγόροι μας έχουν αναλάβει την πλήρη νομική υποστήριξη για την ανάπτυξη δικτύου franchising σε προϊόντα και υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εστίασης και γρήγορου φαγητού ( fast food), ρούχων και αξεσουάρ, convenience stores, δικτύου κομμωτηρίων και spa, τεχνικών υπηρεσιών και σε πολλούς άλλους τομείς. Έχουμε δε εκπροσωπήσει σε δεκάδες περιπτώσεων πελάτες μας στα δικαστήρια όταν τέθηκαν ζητήματα παραβίασης αυτών των συμβάσεων και καταγγελίας και αποζημίωσης.

Συμβάσεις προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα συμβάσεων που επεξεργάστηκαν οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι τα εξής: Συμβάσεις προμήθειας, εγκατάστασης και συντήρησης προηγμένου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη δικτύων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Συμβάσεις προμήθειας λογισμικού, εγκατάστασης και συντήρησής του, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μηχανών, computers και πολλών άλλων αγαθών και υπηρεσιών.

Συμβάσεις μεταξύ Δημοσίου και επιχειρήσεων για την παραχώρηση εκτάσεων, κτιρίων και υποδομών για τουριστική εκμετάλλευση και παροχή υπηρεσιών αναψυχής και εστίασης.

Συμβάσεις αγοράς, μίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων, συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών, εξωδικαστικής διανομής ακινήτων.

Συμβάσεις διαχείρισης επιχειρήσεων και ιδιαίτερα ξενοδοχειακών μονάδων, εργοστασίων κλπ.

Συμβάσεις toll manufacturing, co-marketing και co-promotion για φάρμακα.

Οι δικηγόροι μας, λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που διαθέτουν, μπορούν να αναλάβουν τις διαπραγματεύσεις της σύμβασης, την κατάρτιση των όρων της σύμβασης, την αντιμετώπιση της παραβίασης των συμβατικών υποχρεώσεων, την έγερση αξιώσεων αποζημίωσης, την έγερση αξιώσεων συμμόρφωσης του αντισυμβαλλόμενου και τήρησης των όρων της σύμβασης.

Είτε επιθυμείτε την σύνταξη ή έλεγχο μίας εμπορικής σύμβασης που πρόκειται να υπογράψετε είτε τη νομική σας υποστήριξη σε μία δικαστική αντιδικία που προέκυψε κατά την εκτέλεσή της, οι δικηγόροι μας είναι εδώ για να σας υποστηρίξουν.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ – ΔΙΑΝΟΜΗ

Η εμπορική αντιπροσωπεία είναι μία πολύ συνηθισμένη εμπορική σύμβαση με την οποία οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας έχουν μεγάλη εξοικείωση.

Με τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας ο αντιπροσωπευόμενος αναθέτει σε μόνιμη βάση στον εμπορικό του αντιπρόσωπο έναντι αμοιβής (προμήθειας) τη μέριμνα των υποθέσεών του δηλαδή την διαπραγμάτευση και την σύναψη σύμβασης πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών στο όνομα και για λογαριασμό του αντιπροσωπευομένου.

Οι δικηγόροι μας και κυρίως οι δικηγόροι Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν επιμεληθεί την σύνταξη συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας σε πολλούς εμπορικούς τομείς και έχουν εκπροσωπήσει με επιτυχία εταιρίες σε σχετικές δικαστικές αντιπαραθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Από τις εμπορικές υποθέσεις της δικηγορικής μας εταιρίας αναφέρουμε πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας για πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που επιμεληθήκαμε για την εταιρία Wind.

Έχουμε ασχοληθεί επίσης με πληθώρα συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας ή/και αποκλειστικής διανομής για τρόφιμα ( όπως είδη μπισκοτοποιίας, φρυγανιές, κρουασάν, πουράκια, μακαρόνια κλπ ) με γνωστές εταιρίες και τους αντιπροσώπους τους.

Ένας άλλος τομέας συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας που έχουν ασχοληθεί οι δικηγόροι του γραφείου μας είναι οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας αυτοκινήτων και υπηρεσιών εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

Έχουμε συντάξει συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας ή διανομής για καταναλωτικά είδη σούπερ μάρκετ ( χαρτικά, είδη υγιεινής, καθαριστικά κλπ ), για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, για φάρμακα και ιατρικές συσκευέςστυλό και είδη γραφήςποτά και αναψυκτικά και πολλά άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Πολλές από τις συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας που έχουμε ασχοληθεί αφορούν και το εξωτερικό και κυρίως συμβάσεις ελληνικών εταιριών που έχουν διορίσει εμπορικούς αντιπροσώπους σε άλλη χώρα ή συμβάσεις αλλοδαπών εταιριών που έχουν διορίσει ελληνικές εταιρίες ως εμπορικούς τους αντιπροσώπους στην Ελλάδα.

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι μας στους εμπορικούς αντιπροσώπους και στις εταιρίες τις οποίες αντιπροσωπεύουν βασίζονται σε μία μεγάλη δικαστηριακή αλλά και συμβουλευτική εμπειρία εκπροσωπώντας τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όσο και μικρές ελληνικές εταιρίες. Οι γνώσεις μας και οι εμπειρίες των δικηγόρων μας δεν περιορίζονται στα ιδιαίτερα νομικά θέματα της εμπορικής αντιπροσωπείας αλλά εκτείνονται και στις ιδιαιτερότητες των πάρα πολλών εμπορικών τομέων με τους οποίους έχουμε απασχοληθεί ως δικηγόροι.

Οι συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας διέπονται από το π.δ.219/1991 που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εμπορικών αντιπροσώπων.

Στην σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας  θα πρέπει ο αντιπρόσωπος να προσέξει ώστε να  κατοχυρώσει τα δικαιώματα τα οποία ο νόμος του παρέχει ώστε να αποτελούν και ενδoσυμβατική ευθύνη του αντιπροσωπεύομενου, πχ θα πρέπει να προσέξει ότι θα υπάρχει η ρήτρα αποκλειστικότητας ώστε να κατoχυρώσει  ότι θα είναι ο μοναδικός αντιπρόσωπος σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή ενώ επίσης ότι η σύμβαση θα έχει μια ικανοποιητική διάρκεια  η οποία θα του εξασφαλίζει την  δυνατότητα να αποσβέσει την επένδυσή του.

Φυσικά για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαλέξει με προσοχή τον δικηγόρο που θα τον εκπροσωπήσει κατά τις διαπραγματεύσεις και την σύνταξη της σύμβασης.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το δικαίωμα αποζημίωσης πελατείας που ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο αποκλειστικός διανομέας δικαιούνται μετά τη λύση της σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας ή αποκλειστικής διανομής.

Οι δικηγόροι της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες θα φροντίσουν ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντά σας και η σύμβαση που θα υπογράψετε να σας παρέχει κέρδος για πολλά έτη.

Απαραίτητη είναι η νομική υποστήριξη δικηγόρου στην περίπτωση καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας.

Σε περίπτωση καταγγελίας ή λήξης της σύμβασης επικοινωνήστε έγκαιρα με τους δικηγόρους του γραφείου μας για να λάβετε την απαραίτητη νομική υποστήριξη.

Παρόμοια με την σύμβαση αντιπροσωπείας είναι και η σύμβαση αποκλειστικής, βάσει της οποίας ο ένας συμβαλλόμενος (παραγωγός ή χονδρέμπορος) υποχρεούται να πωλεί αποκλειστικά για μία ορισμένη περιοχή στον άλλο (διανομέα) τα εμπορεύματα που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία στην συνέχεια ο τελευταίος μεταπωλεί σε τρίτους στο δικό του όνομα, για δικό του λογαριασμό και με δικό του επιχειρησιακό κίνδυνο.

Όπως μπορούν να σας ενημερώσουν οι δικηγόροι μας, με τη σύμβαση αποκλειστικής διανομής, ο διανομέας συνήθως αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τις οδηγίες του παραγωγού ως προς την εμφάνιση και ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων, να διαθέτει προσωπικό για την προώθηση των πωλήσεων, να προστατεύει τα συμφέροντα και τη φήμη του παραγωγού, να διαθέτει τα αναγκαία αποθέματα για να μην παρουσιαστούν ελλείψεις στην αγορά, διατηρώντας με δικά του έξοδα κατάλληλη οργάνωση και υποδομή.

Ο δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Στέφανος Οικονόμου μπορεί να σας ενημερώσει ότι ο αποκλειστικός διανομέας συναλλάσσεται με τους τρίτους στο όνομα και για λογαριασμό του, αναλαμβάνοντας πλήρως τον επιχειρησιακό κίνδυνο, αντίθετα δηλαδή από τον εμπορικό αντιπρόσωπο αλλά δεν αποκλείεται μία συγκεκριμένη σύμβαση αποκλειστικής διανομής να προσομοιάζει κατά περιεχόμενο με την σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας, προς την οποία και να ταυτίζεται κατά τα ουσιώδη στοιχεία.

Σε περίπτωση που πρόκειται να υπογράψετε σύμβαση αποκλειστικής διανομής οι δικηγόροι μας θα φροντίσουν να προστατευθούν τα συμφέροντά σας και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματά σας όπως πχ η ρήτρα αποκλειστικότητας που εξασφαλίζει το αποκλειστικό δικαίωμα να πουλάτε προϊόντα σε μια περιοχή αλλά και η δυνατότητα της καταγγελίας της σύμβασης  μόνο για σπουδαίο λόγο.

Απαιτείται λοιπόν κατά την σύναψη της σύμβασης αλλά και την λειτουργία αυτής ο διανομέας να έχει σοβαρή και συνεπή νομική υποστήριξη από εξειδικευμένο δικηγόρο, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του καθώς η κατ΄ εξακολούθηση αδράνεια στην υποστήριξη αυτών μπορεί να αποτελεί σιωπηρή αποδοχή της παραβίασής τους ήτοι σιωπηρή τροποποίηση της σύμβασης διανομής ή αποδυνάμωση δικαιώματος.

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με πολλές υποθέσεις εμπορικών διανομέων είτε συμβουλευτικά είτε αναλαμβάνοντας τις υποθέσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων.

Είναι σημαντικό ότι στις συμβάσεις αποκλειστικής διανομής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εμπορικούς διανομείς εφόσον σημαίνει ότι στην λήξη της σύμβασης δικαιούνται αποζημίωση πελατείας από τον προμηθευτή τους. Ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας δικηγόρος Στέφανος Οικονόμου έχει αναλάβει πολλές υποθέσεις αποζημίωσης πελατείας από εμπορικούς διανομείς ή εμπορικούς αντιπροσώπους.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας με τεράστια ανάλογη εμπειρία μπορούν να αναλάβουν την άσκηση τέτοιων αγωγών αποζημίωσης κατά την λήξη των συμβάσεων αποκλειστικής διανομής.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ – ΑΓΩΓΕΣ

Σε μία εμπορική συνεργασία οποιασδήποτε μορφής, αρκετές φορές προκύπτουν διαφωνίες και προβλήματα που απαιτούν νομική υποστήριξη από δικηγόρο.

Τέτοιες διαφορές μπορεί να προκύπτουν είτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης είτε κατά τη λήξη αυτής.

Οι δικηγόροι μας και κυρίως οι δικηγόροι Στέφανος Οικονόμου και Παναγιώτης Οικονόμου έχουν χειριστεί σωρεία εμπορικών διαφορών τόσο εξωδίκως όσο και ενώπιον των Δικαστηρίων.

Χαρακτηριστικές εμπορικές υποθέσεις που έχουν χειριστεί οι δικηγόροι του γραφείου μας στο πεδίο των εμπορικών αντιπροσώπων, διανομέων, franchising και άλλων εμπορικών συνεργασιών είναι οι εξής:

Υπόθεση εμπορικού αντιπροσώπου  – Master Dealer κατά μεγάλης εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.  Σε αυτή την υπόθεση ο εμπορικός αντιπρόσωπος Master Dealer ζητούσε αποζημίωση από τον πελάτη μας ύψους 55.000.000 ευρώ. Βάσιζε την αγωγή του στην κατά αυτόν παράβαση της σύμβασης τους επειδή μεταξύ άλλων δεν του παρέδιδε τις συσκευές που παρήγγελνε θεωρώντας ότι αυτό συνιστά παράνομη άρνηση πώλησης και καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας.

Θεωρούσε επίσης ότι οι επαναχρεώσεις – chargeback που επέβαλε η εταιρία κινητής τηλεφωνίας ήταν παράνομες ποινικές ρήτρες. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας που υπερασπιζόντουσαν την εταιρία κινητής τηλεφωνίας κέρδισαν την υπόθεση στο Πρωτοδικείο, στο Εφετείο και στον Άρειο  Πάγο σε μία πολύκροτη υπόθεση που ίσως έκρινε και το μέλλον της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα.

Υπόθεση αποκλειστικού διανομέα κατά πολυεθνικής εταιρίας ειδών super market.

Σε αυτήν την υπόθεση ο πελάτης μας ήταν αποκλειστικός διανομέας πολλών γνωστών ειδών χαρτικών super market. Τα προβλήματα άρχισαν όταν η προμηθεύτρια εταιρία άρχισε να θέτει υπερβολικά υψηλούς <<στόχους>> στον διανομέα της που δεν μπορούσε να πιάσει. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας ήταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στον εμπορικό διανομέα συμβουλεύοντάς τον και όταν κατά την λήξη της σύμβασης η γνωστή εταιρία χαρτικών αρνήθηκε να καταβάλλει αποζημίωση πελατείας, ασκήσαμε αγωγή που ζητούσαμε αποζημίωση εκατομμυρίων ευρώ. Οι δικηγόροι μας κατάφεραν τελικά και έκλεισαν συμβιβαστικά την υπόθεση εξασφαλίζοντας στον πελάτη μας εμπορικό αντιπρόσωπο μία υψηλότατη αποζημίωση.

Υπόθεση προσβολής εμπορικού σήματος στην οποία γνωστός όμιλος καταστημάτων εστίασης είχε προβεί σε παράνομη κατάθεση του σήματος Zonars που ανήκε στον δικό μας πελάτη. Μετά από δικαστική αντιδικία στα Διοικητικά Δικαστήρια που έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας κερδίσαμε την υπόθεση και ο αντίδικος αναγκάστηκε να προβεί σε αλλαγή του ονόματος που χρησιμοποιούσε παράνομα σε γνωστό κατάστημα εστίασης στην οδό Βουκουρεστίου.

Οι δικηγόροι μας έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις δικαιοδόχων ( franchisee ) κατά εταιριών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Υπόθεση εμπορικού αντιπροσώπου κατά πολυεθνικής εταιρίας ειδών γραφής και διορθωτικών. Η πολυεθνική εταιρία θεώρησε μεταξύ άλλων ότι ο αποκλειστικός διανομέας πελάτης μας παραβίασε την ρήτρα αποκλειστικότητας ενώ στην πραγματικότητα η αντίδικος εταιρία ήταν αυτή που αντισυμβατικά είχε κρατήσει για τον εαυτό της μεγάλους πελάτες που τους προμήθευε η ίδια παρακάμπτοντας τον αποκλειστικός της διανομέα.

Υποθέσεις δικαιοδόχων ( franchisee ) κατά μεγάλης εταιρίας fast food.

Υποθέσεις χονδρεμπόρων φαρμάκων κατά πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας οι οποίοι ισχυρίζοντο ότι η εταιρία δεν τους ικανοποιούσε τις παραγγελίες της εκμεταλλευόμενη την δεσπόζουσα θέση στην αγορά που κατείχε.

Υπόθεση αποκλειστικού διανομέα κατά μεγάλης εταιρίας ειδών διατροφής

Υπόθεση αποκλειστικού διανομέα στην Βουλγαρία κατά γνωστής εταιρίας αρτοποιίας.

Υπόθεση αποκλειστικού διανομέα κατά εταιρίας τροφίμων και ζυμαρικών.

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχουν οι δικηγόροι μας στους εμπορικούς αντιπροσώπους και στις εταιρίες τις οποίες αντιπροσωπεύουν βασίζονται σε μία μεγάλη δικαστηριακή αλλά και συμβουλευτική εμπειρία εκπροσωπώντας τόσο μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες όσο και μικρές ελληνικές εταιρίες. Οι γνώσεις μας και οι εμπειρίες των δικηγόρων μας δεν περιορίζονται στα ιδιαίτερα νομικά θέματα της εμπορικής αντιπροσωπείας αλλά εκτείνονται και στις ιδιαιτερότητες των πάρα πολλών εμπορικών τομέων με τους οποίους έχουμε απασχοληθεί ως δικηγόροι.

Οι υποθέσεις που έχουμε κατά καιρούς αναλάβει ως δικηγόροι εμπλέκουν το δίκαιο του ανταγωνισμού, το δίκαιο των σημάτων, το δίκαιο εμπορικής αντιπροσωπείας, το τραπεζικό δίκαιο και πολλούς συναφείς κλάδους δικαίου. Προσπαθούμε πάντοτε για την επίλυση της διαφοράς με τον καλύτερο για τον πελάτη μας τρόπο έχοντας ως γνώμονα το δικό του συμφέρον.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Οι δικηγόροι μας μπορούν να αναλάβουν την γρήγορη και οικονομική ίδρυση κάθε μορφής εταιρίας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας υποστηρίξουν νομικά στην ίδρυση εταιρίας δηλαδή στην σύνταξη καταστατικού στην δημοσίευσή του στο ΓΕΜΗ και στην λήψη του ΑΦΜ με ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης οι δικηγόροι μας αναλαμβάνουν την σύνταξη πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων καθώς και κάθε άλλης απόφασης της εταιρίας που απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της καθώς και την μετατροπή της από τον έναν τύπο στον άλλο.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συμβουλεύσουν για την επιλογή του τύπου εταιρίας που ταιριάζει καλύτερα με τις ανάγκες σας ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας σας, τις ευθύνες που αναλαμβάνετε και το απαραίτητο κεφάλαιο καθώς φυσικά και τις απαραίτητες δαπάνες.

Παραθέτουμε παρακάτω τα κυριότερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρίας.

ΙΚΕ

Σήμερα η πλειονότητα των νέων εταιριών που ιδρύονται έχουν την μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας ( ΙΚΕ ) λόγω της ευκολίας στην ίδρυσή της και του χαμηλού της κόστος.

Βασικά χαρακτηριστικά της ΙΚΕ είναι:

1/. Αριθμός εταίρων: Η ΙΚΕ είναι εταιρεία που μπορεί να συσταθεί ακόμη και από ένα (1) ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Δεν υπάρχει ανώτατος αριθμός εταίρων. Όταν αποτελείται από 1 μόνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρόκειται για Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

2/. Σκοπός: Ακόμη και αν ο σκοπός της ΙΚΕ δεν είναι εμπορική επιχείρηση, η εταιρεία είναι αποκλειστικά και μόνο εμπορική εκ του νόμου, ανήκουσα στην κατηγορία των κεφαλαιουχικών εταιρειών. O μόνος περιορισμός που θέτει ο νόμος είναι ότι απαγορεύεται η άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες έχει ορισθεί από το νόμο αποκλειστικά άλλος εταιρικός τύπος (π.χ. τραπεζικές ή ασφαλιστικές εργασίες επιτρέπονται μόνο από Α.Ε.).

3/. Επωνυμία: Η επωνυμία της ΙΚΕ μπορεί να σχηματισθεί είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης που ασκεί.   Επιτρεπτή είναι και φανταστική επωνυμία. Στην επωνυμία της όμως πρέπει οπωσδήποτε να περιέχονται ολογράφως οι λέξεις «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή η συντομογραφίας «Ι.Κ.Ε.». Στην μονοπρόσωπη ΙΚΕ συμπεριλαμβάνονται αντίστοιχα σε κάθε περίπτωση οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.». Η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος τους 80 χαρακτήρες.

4/. Διάρκεια: η διάρκεια της ΙΚΕ είναι ορισμένου χρόνου. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο καταστατικό, τότε η ΙΚΕ έχει εκ του νόμου διάρκεια 12 ετών από τη σύστασή της.

5/. Λήψη αποφάσεων – Διαχείριση – Εκπροσώπηση: Οι δικηγόροι μας σας ενημερώνουν ότι την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία την διαχειρίζεται και εκπροσωπεί ένας ή περισσότεροι διαχειριστές. Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας διενεργούνται συλλογικά από όλους τους εταίρους ή από το μοναδικό εταίρο στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ (νόμιμη διαχείριση), εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό (καταστατική διαχείριση). Διαχειριστής μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωποεταίρος ή τρίτος. Σε περίπτωση νόμιμης διαχείρισης  αν κάποιος από τους εταίρους είναι νομικό πρόσωπο, αυτό οφείλει να ορίσει για λογαριασμό του φυσικό πρόσωπο που θα είναι διαχειριστής.

6/. Κεφάλαιο/εισφορές: Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό.

7/. Τρόπος σύστασης/δημοσιότητα: Η πράξη σύστασης της ΙΚΕ ( ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ) καταρτίζεται κατά κανόνα με απλό ιδιωτικό έγγραφο.

Η σύσταση της εταιρείας γίνεται με εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.

8/. Χρόνος σύστασης  μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) του ΕΒΕΑ: από 1 ημέρα έως και 10 ημέρες, αυτό ποικίλει ανάλογα με τον όγκο των αιτήσεων.

9/. Ευθύνη εταίρων: Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται κατά βάση μόνο η εταιρεία με την περιουσία της και όχι οι εταίροι της, με εξαίρεση την ευθύνη του εταίρου που συμμετέχει με εγγυητική εισφορά, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι των τρίτων να εξοφλήσει χρέη της εταιρείας μέχρι του ύψους της εισφοράς του.

10/. Ευθύνη διαχειριστή:

 • ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Ακόμη οι διαχειριστές υπέχουν άμεση ευθύνη έναντι των κατ’ ιδίαν εταίρων και των τρίτων με τις διατάξεις περί αδικοπραξίας αλλά και με βάση διάταξη του Πτωχευτικού Κώδικα.
 • Ειδικά για χρέη προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ή και για το αδίκημα της μη καταβολής εργοδοτικής εισφοράς ευθύνεται, με την προσωπική περιουσία του και ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΙΚΕ, δηλαδή ο διαχειριστής σύμφωνα με ειδικές διατάξεις.

Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.

Ομόρρυθμη εταιρία

Η ομόρρυθμη εταιρία είναι μία απλή μορφή εμπορικής εταιρίας με κύριο γνώρισμα την προσωπική και απεριόριστη ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για τα χρέη της εταιρείας ακόμα και με την προσωπική τους περιουσία.

Οι βασικές προυποθέσεις για την ίδρυσή της είναι οι εξής:

Απαιτούμενοι εταίροι: Απαιτούνται δύο τουλάχιστον άτομα για την ίδρυση ομόρρυθμης εταιρίας τα οποία μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους άλλως επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.

Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ένας ή περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύνεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ. η είσοδος νέου εταίρου.

Ευθύνη εταίρων:  Για τα χρέη της ομόρρυθμης εταιρίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ο εταίρος που εισέρχεται στην εταιρεία ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρον και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδο του εταιρικά χρέη. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει έναντι των τρίτων.

Εταιρική επωνυμία:  Η επωνυμία της ομόρρυθμης εταιρείας σχηματίζεται είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης είτε από άλλες ενδείξεις με την προσθήκη των λέξεων «ομόρρυθμη εταιρεία», ολογράφως ή με τη σύντμηση «Ο.Ε.».

Δημοσιότητα : Η ομόρρυθμη εταιρεία καταχωρίζεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τη σύμπραξη όλων των εταίρων. Στοιχεία που καταχωρίζονται είναι, κατ` ελάχιστον, το όνομα και η κατοικία των εταίρων, η εταιρική επωνυμία, η έδρα και ο σκοπός της εταιρείας, καθώς και ο εκπρόσωπος της. Κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ελάχιστο κεφάλαιο: Δεν απαιτείται

Διαχείριση:   Δικαίωμα και υποχρέωση διαχείρισης της ομόρρυθμης εταιρίας έχουν όλοι οι εταίροι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση.

Κέρδη και ζημίες: Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι της ομόρρυθμης εταιρίας μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

Εξουσία εκπροσώπησης:   Κάθε εταίρος έχει εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. Συνήθως ορίζεται ένας διαχειριστής ή περισσότεροι που εκπροσωπούν την εταιρία είτε από κοινού είτε ο καθένας ξεχωριστά.

ΕΠΕ

Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) είναι μια μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας κατά στην οποία για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της οι εταίροι της δε έχουν περιορισμένη ευθύνη.

Οι βασικές προϋποθέσεις για την ίδρυσή της είναι οι εξής:

Ελάχιστος αριθμός εταίρων: Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από δύο πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο μπορεί και ένα μόνο πρόσωπο φυσικό ή νομικό (μονοπρόσωπη ΕΠΕ) υπό κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπεται εφόσον έχει ήδη ιδρυθεί μονοπρόσωπη ΕΠΕ από φυσικό ή νομικό πρόσωπο αυτό να ιδρύσει νέα μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Επίσης μονοπρόσωπη ΕΠΕ δεν μπορεί να γίνει μοναδικός εταίρος άλλης μονοπρόσωπης ΕΠΕ.

Ευθύνη εταίρων:   Μέχρι του ύψους του κεφαλαίου. Η ευθύνη είναι της εταιρείας με την περιουσία της, όχι των εταίρων. Αντίθετα από τις προσωπικές εταιρείες υπάρχει διαχωρισμός της περιουσίας της εταιρείας από την προσωπική περιουσία των ιδρυτών – εταίρων.

Εταιρική επωνυμία: Η  επωνυμία  της  εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σχηματίζεται είτε εκ του ονόματος ενός ή περισσοτέρων εταίρων  είτε  προσδιορίζεται  εκ  του  αντικειμένου  της ασκουμένης υπ’ αυτής επιχειρήσεως. Στην επωνυμία της  εταιρείας  πρέπει  να  περιέχονται   ολογράφως οι λέξεις «Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.»

Δημοσιότητα:  Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Το καταστατικό της και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτού και όσες πράξεις προβλέπεται από τον νόμο δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ .

Ελάχιστο κεφάλαιο: Το κεφάλαιο μιας ΕΠΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς κανένα περιορισμό. Το κεφάλαιο πρέπει να είναι καταβεβλημένο κατά την σύστασή της. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ολόκληρο σε μετρητά, μπορεί να είναι και εισφορά σε είδος, δηλαδή εισφορά περιουσιακού στοιχείου στην εταιρεία (πχ ακίνητο). Όμως στην περίπτωση που μέρος του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου  (το πολύ το 50% αυτού) καλύπτεται με εισφορά σε είδος θα πρέπει να έχει προηγηθεί αποτίμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/1920.

Διανομή κερδών:  Εκτός αν ρυθμίζεται διαφορετικά από το  καταστατικό  οι  εταίροι  έχουν δικαίωμα στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από  τον ετήσιο ισολογισμό κατά το λόγο των εισφορών αυτών.

Διαχείριση– Εκπροσώπηση:

Γενική Συνέλευση : Η  διαχείριση  των  εταιρικών  υποθέσεων  και  η εκπροσώπησή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ανήκει, εάν δεν συμφωνηθεί αλλιώς σε  όλους  τους  εταίρους δρώντας συλλογικώς. Η συνέλευση  των  εταίρων  είναι  το  ανώτατο  όργανο  της  εταιρείας  και  δικαιούται  να αποφασίζει επί πάσης εταιρικής υποθέσεως. Οι αποφάσεις  της  συνελεύσεως λαμβάνονται διά πλειονοψηφίας άνω του 50%  του  όλου  αριθμού   των  εταίρων, εκπροσωπούντων  άνω του 50%  του  όλου  εταιρικού κεφαλαίου. Έκαστος εταίρος έχει δικαίωμα μιας τουλάχιστον  ψήφου  στη συνέλευση. Εάν έχει περισσότερα εταιρικά μερίδια ο αριθμός των ψήφων είναι  ανάλογος του αριθμού αυτών.

Διαχειριστές: Μέσω  του  καταστατικού  ή  μέσω  αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως των εταίρων η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και  η  εκπροσώπηση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δύναται να ανατεθεί σε ένα η περισσότερους εταίρους ή μη εταίρους για ορισμένο χρόνο ή μη. Εάν η κατά την προηγουμένη παράγραφο η διαχείριση ανετέθη σε περισσότερους  και δεν ορισθεί άλλως οι διαχειριστές δρουν συλλογικά.

Η απόφαση της Συνέλευσης της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης για το διορισμό των διαχειριστών, στην οποία απαραίτητα πρέπει να αναφέρεται αν οι διαχειριστές αυτοί δεσμεύουν την εταιρεία όταν ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Στη δημοσιότητα αυτή υποβάλλεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της διαχείρισης ως προς ένα ή περισσότερους διαχειριστές.

Ελάττωμα ως προς το διορισμού των διαχειριστών δεν αντιτάσσεται στους καλόπιστους τρίτους, εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές με το διορισμό τους διατυπώσεις δημοσιότητας.

Εξουσία των διαχειριστών:  Οι διαχειριστές εκπροσωπούν την Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης και ενεργούν στο όνομά της κάθε πράξη που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρείας.  Πράξεις των διαχειριστών, ακόμη κα αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό ή τις τροποποιήσεις

του.  Περιορισμοί της εξουσίας των διαχειριστών της Εταιρείας, που προκύπτουν από το Καταστατικό ή από απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.

Ανώνυμη Εταιρία

Κάθε ανώνυμη εταιρεία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εμπορικής επιχείρησης.

Ελάχιστος αριθμός εταίρων: Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας

Ευθύνη εταίρων:  Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της

Εταιρική επωνυμία: Η ανώνυμη εταιρεία λαμβάνει την επωνυμία της από το είδος  της επιχειρήσεως, την οποία ασκεί. Στην επωνυμία δύναται να υπάρχει και το ονοματεπώνυμο κάποιου ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου, ή επωνυμία κάποιας εμπορικής εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Ανώνυμη Εταιρεία».

Δημοσιότητα:  Τα ιδρυτικά έγγραφα της ανώνυμης εταιρείας καθώς επίσης και οι τροποποιήσεις αυτών, οι οικονομικές καταστάσεις και λοιπές πράξεις που ρητώς αναφέρονται στο νόμο υπόκεινται σε διατάξεις δημοσιότητας.

Ελάχιστο κεφάλαιο: Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη σύσταση της εταιρείας, στο σύνολό του ή εν μέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας που ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας.

Εκπροσώπηση της Εταιρείας -Διοικητικό Συμβούλιο:  Η ανώνυμη εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο δικαστικώς και εξωδίκως. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη.

Απαγόρευση ανταγωνισμού: Απαγορεύεται στους Συμβούλους της ανώνυμης εταιρίας που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις

Γενική Συνέλευση -Αποκλειστική αρμοδιότητα:

Η γενική συνέλευση της ανώνυμης εταιρίας είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί:

α) τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου.

β) εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας.

δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών.

ε) Συγχώνευσης, διάσπασης, μετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας ή διάλυσης της εταιρίας και

στ) περί διορισμού εκκαθαριστών.

Διανομή κερδών: Η διανομή των κερδών της ανώνυμης εταιρίας στους μετόχους γίνεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Οι δικηγόροι μας υποστηρίζουν πολλές εταιρίες στην συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς για ποικίλα αντικείμενα, όπως προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μισθώσεις κρατικών κτιρίων, προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων.

Η διακήρυξη αποτελεί την αφετηρία της διαγωνιστικής διαδικασίας, την βάση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Η διακήρυξη δεσμεύει τόσο την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους, επομένως επιβάλλεται ο ακριβής προσδιορισμός των απαιτούμενων προσόντων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, των υποβλητέων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων.

Ενδέχεται, ωστόσο, η διακήρυξη να περιλαμβάνει όρους που  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή ακόμη να μην περιλαμβάνει καθόλου όρους που απαιτεί ο νόμος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι να μην προσδιορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το είδος ή η ακριβής ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, να είναι αόριστες ή ελλιπείς οι τεχνικές προδιαγραφές ή να «φωτογραφίζουν» το προϊόν ενός και μόνο συγκεκριμένου προμηθευτή, να μην ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, να μην καθορίζεται καθόλου ή να υπάρχει ασάφεια ως προς την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού κ.α. Πλημμέλειες όπως αυτές της διακήρυξης, επάγονται ακυρότητα της διακήρυξης και της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη με βάση αυτήν, ως εκ τούτου οι δικηγόροι του γραφείου μας σε τέτοιες περιπτώσεις δύνανται να σας συνδράμουν κατά την ερμηνεία της διακήρυξης του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει προχωρώντας εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος στην προσβολή της διακήρυξης εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Πέραν αυτού, οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συνδράμουν κατά την ερμηνεία της διακήρυξης είτε διευκρινίζοντάς σας όποιες διατάξεις της ερμηνεύονται από τον ίδιο το νόμο, είτε περαιτέρω υποβάλλοντας έγγραφες αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, στις οποίες αιτήσεις οι Αναθέτουσες Αρχές είθισται να απαντούν.

Ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές σε διαγωνισμούς

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, μπορούν να αναλάβουν την υποβολή ένστασης ή προσφυγής στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών ανάλογα με το ύψος και το είδος κάθε διαγωνισμού.

Έχουμε υποβάλλει ενστάσεις και προσφυγές σε διαγωνισμούς για την προμήθεια φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υπηρεσιών συμβούλου, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μίσθωσης αρχαιολογικών και λοιπών δημοσίων χώρων.

Προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια

Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή της προδικαστικής προσφυγής, οι δικηγόροι μας μπορούν να προβούν στην άσκηση των ενδίκων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για την κατοχύρωση των συμφερόντων σας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την σύνταξη, κατάθεση των ως άνω προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων (ή ενδίκων μέσων όπου αυτό προβλέπεται) και την εκδίκασή τους με γνώμονα την αποτελεσματική και άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του κάθε πελάτη μας.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το εμπορικό σήμα ανήκει στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι δικηγόροι της εταιρίας μας μπορούν να σας ενημερώσουν ότι εμπορικό Σήμα μπορεί να αποτελέσει κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει μια επιχείρηση. Αποτελεί τη βιτρίνα μια επιχείρησης, καθώς προσδιορίζει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει στην αγορά με σκοπό ο καταναλωτής να μπορεί να τα διακρίνει και να τα επιλέξει. Αποτελεί δέσμευση ποιότητας και προασπίζει τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της επιχείρησης που προβάλλει. Εμπορικό σήμα μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε όνομα ή επωνυμία, λογότυπο, απεικόνιση, αριθμός ή γράμμα, τραγούδι ή slogan καθώς ακόμη και το σχήμα ενός προϊόντος και οι δικηγόροι του γραφείου μας προτού το κατοχυρώσουν θα ελέγξουν αν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Ο κάτοχος του εμπορικού σήματος έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα αποκλειστικής και εμπορικής εκμετάλλευσης του καθώς και μεταβίβασης ή παραχώρησης του.

Πολλοί επιλέγουν να προβούν μόνοι τους στην κατοχύρωση του σήματός του με αποτέλεσμα μετά από καιρό να βρίσκονται εκτεθειμένοι.

Γιατί χρειάζεται δικηγόρος για την κατοχύρωση εμπορικού σήματος;

Είναι πολύ σημαντικό τη διαδικασία κατοχύρωσης εμπορικού σήματος να την αναλάβει ένας έμπειρος δικηγόρος που έχει χειριστεί στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις καταχώρησης εμπορικών σημάτων.

Οι έμπειροι δικηγόροι του γραφείου μας φροντίζουν να μην υπάρχουν λόγοι κωλύματος της κατοχύρωσης του σήματος σας, όπως αν υπάρχει στέρηση διακριτού χαρακτήρα, αν είναι κοινόχρηστο, παραπλανητικό ή αν αντίκειται στη καλή πίστη όπως και άλλες περιπτώσεις απαραδέκτου, τις οποίες φροντίζουμε να αποφύγουμε για να υπάρχει μια ομαλή διαδικασία.

Πολλές αιτήσεις απορρίπτονται σε ετήσια βάση λόγω λαθών ή ελλείψεων στις αιτήσεις κατοχύρωσης εμπορικών σημάτων !

Οι δικηγόροι μας έχουν ασχοληθεί με σημαντικές υποθέσεις παραβίασης εμπορικών σημάτων και προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Χαρακτηριστική υπόθεση με εμπορικά σήματα που χειρίστηκε το γραφείο μας είναι υπόθεση προσβολής εμπορικού σήματος στην οποία γνωστός όμιλος καταστημάτων εστίασης είχε προβεί σε παράνομη κατάθεση του σήματος Zonar’s που ανήκε στον δικό μας πελάτη. Μετά από δικαστική αντιδικία στα Διοικητικά Δικαστήρια που έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας κερδίσαμε την υπόθεση και ο αντίδικος αναγκάστηκε να προβεί σε αλλαγή του ονόματος που χρησιμοποιούσε παράνομα σε γνωστό κατάστημα εστίασης στην οδό Βουκουρεστίου.

Ενδεικτικά, παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 • Δικαστικές διαφορές σχετικά με την προστασία εμπορικών σημάτων και άλλων δημιουργημάτων που απολαμβάνουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, βιβλία, λογισμικό κλπ.
 • Έλεγχος και καταχώριση ημεδαπών σημάτων (Trademarks)
 • Παρακολούθηση, ανανέωση και μεταβίβαση ημεδαπών σημάτων.
 • Έλεγχος και καταχώριση κοινοτικών και διεθνών σημάτων (Community and International Trademarks)
 • Ανανέωση και μεταβίβαση κοινοτικών και διεθνών σημάτων
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
 • Εκπροσώπηση σε κάθε διοικητική και δικαστική διαδικασία αναφορικά με την παραβίαση των διατάξεων για την προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.Κατοχύρωση και προστασία Πνευματικών και Συγγενικών Δικαιωμάτων.
 • Κατάρτιση συμβάσεων αδειών χρήσης και εκμετάλλευσης των έργων δημιουργών και εκτελεστών.
 • Νομική κάλυψη αναφορικά με τη λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου και την προστασία των διαδικτυακών δημιουργημάτων της διανόησης.
 • Νομική υποστήριξη και σύνταξη γνωμοδοτήσεων αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Εκπροσώπηση δημιουργών και εκτελεστών σε κάθε είδους δικαστική διαδικασία αναφορικά με περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων για την προστασία των δημιουργημάτων της διανόησης

Επιπροσθέτως, οι δικηγόροι μας έχουν διαπιστώσει ότι υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις όπου κάποιος τρίτος εντελώς αυθαίρετα χρησιμοποιεί ή με διαφόρους τρόπους προσβάλλει εμπορικό σήμα που ανήκει σε άλλον. Εκεί δηλαδή δεν έχει κατοχυρωθεί από την Υπηρεσία Σημάτων κάποιο εμπορικό σήμα που να ταυτίζεται ή να ομοιάζει με προγενέστερο σήμα, προκειμένου ο δικαιούχος του προγενέστερου σήματος να προσφύγει κατά της απόφασης της Υπηρεσίας Σημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, αλλά κάποιος τρίτος εκμεταλλεύεται τη φήμη που έχει ένα εμπορικό σήμα και το χρησιμοποιεί παρανόμως. Ο νόμος για αυτές τις περιπτώσεις παρέχει τη δυνατότητα στον δικαιούχο του εμπορικού σήματος να αξιώσει την άρση της προσβολής και ταυτόχρονα την απόσυρση από το εμπόριο των εμπορευμάτων που προσβάλλουν το δικαίωμα επί του σήματος, καθώς και σημαντικά ποσά αποζημίωσης.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία σε θέματα σημάτων, καθώς έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το εμπορικό σήμα, από μία απλή κατοχύρωση σήματος έως και μία αντιδικία με κάποιον που προσπαθεί να παραβιάσει τα δικαιώματά σας οι δικηγόροι του γραφείου μας και ιδιαίτερα ο διαχειριστής της δικηγορικής μας εταιρίας Στέφανος Οικονόμου είναι στη διάθεσή σας.