Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Η ιστορία της κάνναβης συνοδεύονταν πάντα από έντονη διχογνωμία. Είναι ναρκωτικό ή όχι; Μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για θεραπευτικούς σκοπούς; Σε ποιο βαθμό πρέπει να αποποινικοποιηθεί; Τόσο η κατοχή όσο και η χρήση της κάνναβης στην Ελλάδα θεωρήθηκε απαγορευμένη από το 1936.

Το 2018 όμως, δημοσιεύθηκε ο νόμος 4523/2018 για την παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης, φέρνοντας ένα τέλος στις διχογνωμίες. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, πλέον, σε ό,τι αφορά τις ποικιλίες κάνναβης του είδους «Cannabis Sativa L», περιεκτικότητας  σε τετραυδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, δίνεται υπό αυστηρά κριτήρια η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να την παράγουν, με αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για: α) την προμήθεια με αυτά του κρατικού μονοπωλίου και τη διάθεσή τους σε ασθενείς και β) την εξαγωγή τους για ιατρικούς σκοπούς.

Εξαιτίας ακριβώς της ιδιαιτερότητας  του συγκεκριμένου αυτού θέματος και της μακροχρόνιας διχογνωμίας και αμφισβήτησης που το ακολουθεί, ο νομοθέτης έχει θεσπίσει ένα πολυάριθμο και πολύπλοκο πλέγμα προϋποθέσεων, τις οποίες πρέπει να πληρεί ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αν επιθυμεί να εμπλακεί στον τομέα παραγωγής και διάθεσης της  κάνναβης του είδους «Cannabis Sativa L».

Ενδεικτική απαρίθμηση προϋποθέσεων για την χορήγηση εγκρίσεως άδειας παραγωγής τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους «Cannabis Sativa L»

  1. Υποβολή αιτήσεως – συμπληρωμένου ερωτηματολογίου στην Δ/νση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, μετά παραβόλου αξίας 10.000 ευρώ, υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
  2. Συνημμένα στην ως άνω αίτηση πρέπει να είναι, ενδεικτικά, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

β) αντίγραφο ποινικού μητρώου

γ) πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση

δ) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απόφαση έγκρισης  περιβαλλοντικών όρων

ε) βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης συνοδευόμενη από το τοπογραφικό διάγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της

στ) τεχνική έκθεση του φορέα, στην οποία τεκμηριώνεται ότι η δυναμικότητα της μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας της κάνναβης είναι επαρκής για την αξιοποίηση της παραγόμενης ποσότητας της καλλιεργούμενης στην εγκατάσταση κάνναβης

ζ) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης για συνδιαλλαγή – εξυγίανση, μη κατάθεσης αίτησης για λύση και μη λύσης του νομικού προσώπου

η) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας

θ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

ι) βεβαίωση ότι δεν υπάρχει σχολείο σε απόσταση μικρότερη των 1000 μ από τα όρια του γηπέδου της προς αδειοδότηση μονάδος

κ) υπεύθυνη δήλωση περί μη έκδοσης τελεσίδικου παραπεμπτικού βουλεύματος για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2Α του ν. 4139/2013 και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται υπό στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

 

  1. Η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντός 30 ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου και έχει ισχύ πέντε ετών
  2. Εντός 15 ημερών από την χορήγηση της έγκρισης, διενεργείται επιτόπιος έλεγχος ως προς την καταλληλότητα του χώρου
  3. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να επανυποβάλλει επικαιροποιημένα, την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τα δικαιολογητικά που αφορούν την έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας
  4. Για την ανανέωση της έγκρισης λειτουργίας, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ξανά, η υπό 1. αίτηση – ερωτηματολόγιο

 

Εκτός των ως άνω πολυάριθμων πιστοποιητικών και διαδικασιών που πρέπει να τηρούνται, πρέπει να τηρούνται και συγκεκριμένες προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας, μεταφοράς του τελικού προϊόντος, εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ., τις οποίες, όπως και τα ως άνω δικαιολογητικά και διαδικασίες, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες της δικηγορικής μας εταιρίας «Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες» δύνανται να υποβάλλουν και να διεκπεραιώνουν, όπως και να σας συμβουλεύουν, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.