Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Οι φαρμακευτικές εταιρίες στην Ελλάδα δεν δύνανται να καθορίσουν οι ίδιες τις τιμές των φαρμάκων τους εφόσον αυτές καθορίζονται ευθέως από το Κράτος με την έκδοση δελτίου τιμών φαρμάκων. Μάλιστα δεν καθορίζεται μόνο η τιμή του φαρμάκου αλλά και το ποσοστό κέρδους της κάθε βαθμίδας κατά την διανομή του δηλαδή το κέρδος των χονδρέμπορων και των φαρμακείων.

Οι διατάξεις περί τιμολόγησης φαρμάκων έχουν αλλάξει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια και έχουν προσβληθεί στα Διοικητικά Δικαστήρια ως αντικείμενες στο Σύνταγμα. Το ΣτΕ δέχθηκε ότι τυχόν θεσπιζόμενα κριτήρια κοστολόγησης και επαλήθευσης των τιμών των φαρμάκων, βάσει των οποίων ορίζεται η ανώτατη τιμή πώλησης αυτών, πρέπει, για να είναι συνταγματικώς ανεκτά, να οδηγούν στην εξεύρεση του κόστους παραγωγής ή εμπορίας των φαρμάκων επί του οποίου θα υπολογισθεί το αγορανομικά καθοριζόμενο ποσοστό κέρδους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, η τιμολόγηση λαμβάνει υπόψη της αν το υπό τιμολόγηση φάρμακο βρίσκεται σε καθεστώς προστασίας των δεδομένων του ή αυτή έχει λήξει, αν είναι πρωτότυπο ή γενόσημο, υβριδικό, βιολογικό, βιο-ομοειδές, ορφανό, φάρμακο καθιερωμένης ιατρικής χρήσης ή σταθερός συνδυασμός φαρμάκων.

Η ισχύουσα Υπουργική Απόφαση για την τιμολόγηση των φαρμάκων καθορίζει την ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) ( που είναι η τιμή πώλησης φαρμάκων από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) προς τους χονδρεμπόρους ) με βάση την ανώτατη χονδρική τιμή πώλησης, μειωμένη α) για τα αποζημιούμενα φάρμακα με τιμή έως 200,00€ κατά 4,67% και με τιμή ίση ή μεγαλύτερη των 200,01€ κατά 1,48% και β) για τα μη αποζημιούμενα φάρμακα μειωμένη κατά 5,12%.

Η ανώτατη χονδρική τιμή πώλησης είναι η τιμή πώλησης φαρμάκων προς τα φαρμακεία. Στην τιμή αυτή περιλαμβάνεται το ποσοστό μικτού κέρδους του κατόχου αδείας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, το οποίο υπολογίζεται ως ποσοστό επί της ανώτατης καθαρής τιμής παραγωγού.

Η ανώτατη λιανική τιμή πώλησης είναι η τιμή πώλησης φαρμάκων από τα φαρμακεία προς τους πολίτες και καθορίζεται από την ανώτατη χονδρική τιμή πώλησης, προσθέτοντας το νόμιμο κέρδος του φαρμακείου, όπως προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 5 της προαναφερόμενης ΥΑ και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).

Η ΥΑ καθορίζει επίσης την ανώτατη νοσοκομειακή τιμή πώλησης ( δηλαδή την τιμή πώλησης φαρμάκων από τις εταιρίες προς το δημόσιο, τα δημόσια νοσοκομεία, τις μονάδες κοινωνικής φροντίδας, τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3918/2011 (Α` 31), και τις ιδιωτικές κλινικές με βάση την ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού μειωμένη κατά 8,74%.

Οι τιμές όλων των φαρμάκων αναθεωρούνται μία (1) φορά ανά έτος και το Δελτίο Αναθεωρημένων Τιμών Φαρμάκων εκδίδεται εντός του μηνός Απριλίου εκάστου έτους.

Προϋπόθεση για να λάβει τιμή ένα φάρμακο στην Ελλάδα είναι το φάρμακο να έχει λάβει τιμή σε τουλάχιστον τρία (3) κράτη-μέλη της Ευρωζώνης ( για τα ορφανά φάρμακα αρκεί σε 2 μόνο κράτη – μέλη της Ευρωζώνης ) στην συγκεκριμένη φαρμακοτεχνική μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία. Η αναζήτηση των τιμών στα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης γίνεται από το Τμήμα Τιμολόγησης του Ε.Ο.Φ με χρήση της βάσης δεδομένων EURIPID, καθώς και των επίσημων στοιχείων που αναρτώνται από τους καθ` ύλην αρμόδιους φορείς κάθε κράτους-μέλους της Ευρωζώνης.

Βασικός κανόνας για τον καθορισμό της τιμής των φαρμάκων αναφοράς, είναι ότι η ανώτατη καθαρή τιμή παραγωγού (ex-factory) καθορίζεται σύμφωνα με τον μέσο όρο  (ΜΟ) των δύο (2) χαμηλότερων διαφορετικών τιμών στα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης του ιδίου φαρμάκου, ως προς τη δραστική ουσία, τη φαρμακοτεχνική μορφή, την περιεκτικότητα και τη συσκευασία. Για τα γενόσημα φάρμακα, η τιμή τους ορίζεται στο 65% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων αναφοράς.

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες με την επί άνω των 20 ετών εξειδίκευσή της και εμπειρία στον χειρισμό υποθέσεων φαρμακευτικών εταιριών και εταιριών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού μπορεί να σας υποστηρίξει στην υποβολή παρατηρήσεων και ενστάσεων στον ΕΟΦ και στο Υπουργείο Υγείας σχετικά με την τιμολόγηση των φαρμάκων σας. Έχουμε χειριστεί αρκετές συναφείς υποθέσεις και έχουμε παραστεί στην Επιτροπή Τιμών για να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα των πελατών μας καθώς και στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση Δελτίων Τιμών που αφορούσαν παράνομη τιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.

Η δικηγορική μας εταιρία Στέφανος Οικονόμου και Συνεργάτες με την τεράστια εμπειρία της σε θέματα φαρμακευτικού και εμπορικού δικαίου και Compliance καλύπτει όλες τις νομικές ανάγκες φαρμακευτικών εταιριών, φαρμακαποθηκών και εταιριών ιατροτεχνολογικών προιόντων είτε σε συμβουλευτικό επίπεδο είτε ενώπιον των Δικαστηρίων και Αρχών.