Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΩΡΕΕΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ

Πέραν των κλασικών μεθόδων προώθησης των φαρμάκων οι εταιρίες προβαίνουν και σε άλλες ενέργειες, όπως δωρεές, χορηγίες και επιχορηγήσεις με τις οποίες συνήθως στηρίζουν επιστημονικούς σκοπούς αλλά παράλληλα αποκομίζουν έμμεσο όφελος για τα προϊόντα τους και το όνομα της εταιρίας τους.

Σύμβαση Δωρεάς (donation στα αγγλικά) είναι η σύμβαση με την οποία ο Δωρητής παρέχει στον Δωρεοδόχο ένα περιουσιακό στοιχείο χωρίς αντάλλαγμα.

Σύμβαση Χορηγίας  ( sponsorship στα αγγλικά ) είναι η σύμβαση με την οποία ο Χορηγός παρέχει στον Χορηγούμενο ένα περιουσιακό στοιχείο συνήθως ένα χρηματικό ποσό, με μόνο αντάλλαγμα την εταιρική προβολή του δηλαδή την προβολή του Σήματός του ή του εταιρικού του ονόματος.

Σύμβαση Επιχορήγησης ( grant στα αγγλικά ) είναι η δωρεά προς τρίτο ( χωρίς αντάλλαγμα), για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς δυνάμει της οποίας ο χορηγός δεν αποκτά κάποιο τυπικό πλεονέκτημα, όπως λ.χ. την εταιρική του προβολή.

Ο Κώδικας του ΣΦΕΕ αλλά και ο ΕΟΦ με εγκυκλίους του θέτει περιορισμούς στις δωρεές και χορηγίες των φαρμακευτικών εταιριών προς τους Επαγγελματίες Υγείας ή τα νομικά πρόσωπα που στελεχώνονται από Επαγγελματίες Υγείας.

Δωρεές ή επιχορηγήσεις προς φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες υγείας δεν επιτρέπονται είτε άμεσα είτε σε τρίτο μετά από υπόδειξή του. Είναι προφανές ότι μία τέτοια δωρεά ή επιχορήγηση κατευθείαν σε Επαγγελματία Υγεία θεωρείται ότι επηρεάζει την αντικειμενικότητά του στην συνταγογράφηση και θεωρείται κίνητρο για εκμαίευση συνταγών υπέρ του Δωρητή. Αντίθετα επιτρέπονται οι Δωρεές, Χορηγίες και Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα που απαρτίζονται από Επαγγελματίες Υγείας, όπως Ιδρύματα-Οργανισμούς και Επιστημονικές Εταιρείες είτε σε είδος είτε σε χρήμα.

Οι παροχές σε είδος προς ιδρύματα, οργανισμούς ή συνδέσμους, που στελεχώνονται από επαγγελματίες υγείας ή διεξάγουν έρευνα, ( επιστημονικές ιατρικές εταιρίες, νοσοκομεία ( αλλά όχι ιδιωτικά ), ενώσεις ασθενών ) επιτρέπονται με τις εξής προϋποθέσεις:

α/ να γίνονται με σκοπό να υποστηριχθεί η φροντίδα υγείας, η έρευνα, η εκπαίδευση ή η παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας

β/ να είναι τεκμηριωμένες και να τηρούνται σε αρχείο από τον δωρητή/χορηγό,

γ/ να μην συνιστούν κίνητρο προς τους αποδέκτες, για να συνταγογραφήσουν ή διαθέσουν ή προμηθευτούν, συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα.

Τα δημόσια νοσοκομεία έχουν μεγάλες ελλείψεις και η συνεισφορά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων είναι μεγάλη στην κάλυψη αυτών των ελλείψεων.

 

Δωρεά σε χρήμα επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένο σκοπό και μπορεί να γίνει για τη χρηματοδότηση ερευνητικού προγράμματος, εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας, ασθενών και των ατόμων που τους φροντίζουν ή για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού ή μέρος αυτού από τον δωρολήπτη. Η φαρμακευτική επιχείρηση δεν δικαιούται να κάνει δωρεά σε χρήμα «γενικά» για τους σκοπούς του αποδέκτη αλλά πρέπει στην σύμβαση της δωρεάς να αναφέρεται ο συγκεκριμένος σκοπός ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να αποτρέπεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα για άλλους μη επιτρεπόμενους σκοπούς. Ειδικά, επιτρέπονται οι επιχορηγήσεις ανεξάρτητων επιστημονικών και ερευνητικών προγραμμάτων, των Νοσηλευτικών & Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, καθώς επίσης και οι επιχορηγήσεις βραβείων και υποτροφιών σε Υγειονομικούς επιστήμονες.

Υποχρεωτική υπογραφή σύμβασης

Για λόγους διαφάνειας και σε εφαρμογή της αρχής της δημοσιοποίησης, ο Κώδικας Δεοντολογίας του ΣΦΕΕ υποχρεώνει τις φαρμακευτικές εταιρίες να υπογράφουν σύμβαση για κάθε δωρεά που κάνουν. Η σύμβαση πρέπει να αναφέρει τον Δωρητή και τον Δωρεοδόχο, το είδος και το ύψος της δωρεάς ή χορηγίας καθώς και τον σκοπό της. Οι εταιρίες πρέπει να τηρούν αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία και τις συμβάσεις έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να μπορούν να αποδείξουν ότι τήρησαν τις προϋποθέσεις.

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας με την εμπειρία τους στο φαρμακευτικό δίκαιο, μπορούν να αναλάβουν την σύνταξη των σχετικών συμβάσεων με τρόπο νόμιμο και αποτελεσματικό.