Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Οι δικηγόροι μας υποστηρίζουν πολλές εταιρίες στην συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς για ποικίλα αντικείμενα, όπως προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, μισθώσεις κρατικών κτιρίων, προμήθεια υπηρεσιών και προϊόντων.

Η διακήρυξη αποτελεί την αφετηρία της διαγωνιστικής διαδικασίας, την βάση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης. Η διακήρυξη δεσμεύει τόσο την Αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζόμενους, επομένως επιβάλλεται ο ακριβής προσδιορισμός των απαιτούμενων προσόντων για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, των υποβλητέων δικαιολογητικών και λοιπών στοιχείων.

Ενδέχεται, ωστόσο, η διακήρυξη να περιλαμβάνει όρους που  δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ή ακόμη να μην περιλαμβάνει καθόλου όρους που απαιτεί ο νόμος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι να μην προσδιορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το είδος ή η ακριβής ποσότητα του υπό προμήθεια αγαθού, να είναι αόριστες ή ελλιπείς οι τεχνικές προδιαγραφές ή να «φωτογραφίζουν» το προϊόν ενός και μόνο συγκεκριμένου προμηθευτή, να μην ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης, να μην καθορίζεται καθόλου ή να υπάρχει ασάφεια ως προς την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του διαγωνισμού κ.α. Πλημμέλειες όπως αυτές της διακήρυξης, επάγονται ακυρότητα της διακήρυξης και της διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη με βάση αυτήν, ως εκ τούτου οι δικηγόροι του γραφείου μας σε τέτοιες περιπτώσεις δύνανται να σας συνδράμουν κατά την ερμηνεία της διακήρυξης του διαγωνισμού που σας ενδιαφέρει προχωρώντας εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος στην προσβολή της διακήρυξης εντός των νόμιμων προθεσμιών.

Πέραν αυτού, οι δικηγόροι του γραφείου μας μπορούν να σας συνδράμουν κατά την ερμηνεία της διακήρυξης είτε διευκρινίζοντάς σας όποιες διατάξεις της ερμηνεύονται από τον ίδιο το νόμο, είτε περαιτέρω υποβάλλοντας έγγραφες αιτήσεις για παροχή διευκρινίσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, στις οποίες αιτήσεις οι Αναθέτουσες Αρχές είθισται να απαντούν.

Ενστάσεις και προδικαστικές προσφυγές σε διαγωνισμούς

Οι δικηγόροι του γραφείου μας, μπορούν να αναλάβουν την υποβολή ένστασης ή προσφυγής στην Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών ανάλογα με το ύψος και το είδος κάθε διαγωνισμού.

Έχουμε υποβάλλει ενστάσεις και προσφυγές σε διαγωνισμούς για την προμήθεια φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υπηρεσιών συμβούλου, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και μίσθωσης αρχαιολογικών και λοιπών δημοσίων χώρων.

Προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια

Σε περίπτωση απόρριψης της ένστασης ή της προδικαστικής προσφυγής, οι δικηγόροι μας μπορούν να προβούν στην άσκηση των ενδίκων μέσων ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων για την κατοχύρωση των συμφερόντων σας.

Οι δικηγόροι του γραφείου μας αναλαμβάνουν την σύνταξη, κατάθεση των ως άνω προσφυγών και ενδίκων βοηθημάτων (ή ενδίκων μέσων όπου αυτό προβλέπεται) και την εκδίκασή τους με γνώμονα την αποτελεσματική και άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του κάθε πελάτη μας.